Beste wensvrager en/of vertegenwoordiger, 

Gelieve onze algemene voorwaarden goed door te lezen. Deze zijn recent aangepast. 

Algemene voorwaarden Wens Ambulancezorg vzw  

In deze Algemene Voorwaarden geldt de benaming wensvrager ook voor diens vertegenwoordiger (indien nodig). Een wensaanvraag omvat alle voorbereidingen, attesten, medische formaliteiten, enz. die nodig zijn voor de wens van start kan gaan. Verder gebruiken wij de term ‘wens’ om alles tijdens de dag van de wens te omvatten.

Voor een wens van start gaat, sluit Wens Ambulancezorg vzw een schriftelijke overeenkomst met de wensvrager. Indien een vertegenwoordiger de overeenkomst aangaat, gaat Wens Ambulancezorg vzw ervan uit dat de wensvrager akkoord is met deze vertegenwoordiging. De rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst zijn dan zowel en in gelijke mate van toepassing op de wensvrager als diens vertegenwoordiger. De wensvrager (of diens vertegenwoordiger) bezorgt de documenten:  Algemene voorwaarden, attest toestemming behandelende arts en een DNR-formulier  (indien van toepassing) ondertekend terug aan Wens Ambulancezorg vzw.

Indien bij aanvang van de wens de overeenkomst, om welke reden dan ook, nog niet is ondertekend, dient dit alsnog te gebeuren voordat de wens van start kan gaan.

Wensvragers komen alleen in aanmerking om gebruik te maken van de diensten van Wens Ambulancezorg vzw als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden . De wenscoördinator van Wens Ambulancezorg vzw zal dit op voorhand nagaan samen met de wensaanvrager en/of diens vertegenwoordiger.

Het verstrekken van misleidende informatie door de wensvrager staat gelijk aan misbruik maken van de diensten van Wens Ambulancezorg vzw. Het totale kostenplaatje van de wens wordt in dat geval volledig in rekening gebracht.

Wens Ambulancezorg vzw biedt vervoer en begeleiding aan door medisch opgeleide vrijwilligers (verpleegkundige, zorgkundige, zorgkundige+, verzorgende, ambulanciers NDLZ)

Wanneer er gedurende de wens geen medische begeleiding noodzakelijk is en de patiënt niet palliatief is verwijzen we u graag door naar niet dringend liggend ziekenvervoer. (bv. Mutas)

Wens Ambulancezorg vzw aanvaardt geen aanspraken op schadevergoeding, die voortvloeien uit het niet tijdig nakomen van de overeenkomst met de wensvrager.

De wensvrager is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de brancard tot zijn/haar woonplaats. Indien de wensvrager niet op de begane grond woont, en hij/zij niet in de mogelijkheid is om zich mits ondersteuning naar de brancard te begeven, moet er een lift aanwezig zijn waar de brancard in rijdende/liggende positie in past. Indien dat niet het geval is dient de wensvrager voor een passende oplossing te zorgen.

Het verloop van de wens dient door wensvrager geregeld te worden, dat kan eventueel in samenwerking met de wenscoördinator van Wens Ambulancezorg vzw.

De vertegenwoordiger van de wensvrager is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle noodzakelijke/relevante medische informatie aan Wens Ambulancezorg vzw voor de uitvoering van de wens.

Bij de beoordeling van de wensvraag bestaat de mogelijkheid dat de wenscoördinator bijkomende informatie over de medische toestand opvraagt.

Wens Ambulancezorg vzw verwacht dat de wensvrager een bewijs kan voorleggen dat de behandelende arts akkoord gaat met de wens. Indien dit niet het geval is kan de wens niet doorgaan.
De wensvrager neemt zelf alle medicatie en verpleegartikelen mee die tijdens de wens noodzakelijk (kunnen) zijn (daaronder valt ook zuurstof).

Als de wensvrager overlijdt tijdens de wens én er is een geldige DNR-code in ons bezit, zullen wij deze verklaring respecteren en contact opnemen met de zorgstelling om hun instructies op te volgen. ( kan aangepast worden na advies van Meester Handson)

Wanneer is een DNR-code geldig:

 1. Vertrek vanuit het ziekenhuis:
 • Patiënt mag Niet op ontslag gezet worden, maar op tijdelijke afwezigheid
 • Wij moeten in het bezit zijn van een schriftelijke DNR-beslissing waar volgende gegevens dienen op te staan: de DNR-code, de naam van de patiënt, de datum en het uur waarop de DNR-beslissing is genomen, alsook de naam en het RIZIV-nummer en handtekening van de behandelende arts.
 1. Vertrek vanuit een woonzorgcentrum of andere instelling
 • Hier vervalt de DNR beslissing niet op voorwaarde dat we in het bezit zijn van een geldig document
 • Wij moeten in het bezit zijn van een schriftelijke DNR-beslissing waar volgende gegevens dienen op te staan: de DNR-code, de naam van de patiënt, de datum en het uur waarop de DNR-beslissing is genomen, alsook de naam en het RIZIV-nummer en handtekening van de behandelende arts
 • Hier zal het in de meeste gevallen de huisarts of de CRA zijn die dient aangesproken te worden om een geldig document te bekomen.
 1. Vertrek vanuit de thuisomgeving
 • Hier vervalt de DNR beslissing niet op voorwaarde dat we in het bezit zijn van een geldig document
 • Wij moeten in het bezit zijn van een schriftelijke DNR-beslissing waar volgende gegevens dienen op te staan: de DNR-code, de naam van de patiënt, de datum en het uur waarop de DNR-beslissing is genomen, alsook de naam en het RIZIV-nummer en handtekening van de behandelende arts
 • Hier zal het in de meeste gevallen de huisarts zijn die dient aangesproken te worden om een geldig document te bekomen

Bij het niet bezorgen van een DNR-code zal indien dit nodig is, de reanimatie onmiddellijk gestart worden en zal 112 gealarmeerd worden.

Wens Ambulancezorg vzw vraagt dat de aanwezige vrijwilligers, door de wensvrager voorzien worden van eten en drinken gedurende de wensdag. Deze mensen zetten zich belangeloos en zonder enige vergoeding in zodoende dat Wens Ambulancezorg vzw de ontvangen giften optimaal aan het uitvoeren van de wensen kan besteden.

Bij het eerste contact omtrent een wensaanvraag biedt Wens Ambulancezorg vzw aan een hele dag  beschikbaar te zijn voor uitvoering van de wens. Omdat veel vrijwilligers werkzaam zijn en onregelmatige werktijden hebben, verzoekt Wens Ambulancezorg vzw de wensvrager zo nauwkeurig mogelijk de begintijd van de wensuitvoering aan te geven

Wensen worden, in principe, één keer kosteloos aangeboden door Wens Ambulancezorg vzw. Indien er een volgende wensaanvraag is voor dezelfde wensvrager wordt dit binnen de organisatie overlegd wat de kostprijs zal inhouden.

In geval van drie of meerdere wensvragen voor dezelfde datum zal gekeken worden naar welke wens de hoogste prioriteit heeft. Het belangrijkste criteria hierbij is de gezondheid van de wensvrager. Tevens worden in dergelijk geval gemaakte reserveringen ook in acht genomen.

Wens Ambulancezorg vzw behoudt zich het recht om te allen tijde een wensaanvraag, zonder reden, te annuleren. Bij het voorkomen van een annulering zal de wensvrager hier zo spoedig mogelijk van in kennis worden gesteld, met mogelijk de reden van annulering.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld te …………………………………….      

 en  heb ik gelezen en goedgekeurd op:

 

……………………………… (datum)

 

……………………………… (handtekening wensvrager of vertegenwoordiger)