Algemene voorwaarden wensaanvraag

In deze Algemene Voorwaarden geldt de term ‘wensvrager’ eveneens voor de persoon die iemand vertegenwoordigt (de vertegenwoordiger) tijdens deze wens.

 Een wensaanvraag omvat alle voorbereidingen, attesten, medische formaliteiten die in ons bezit dienen te zijn vooraleer de wens officieel van start kan gaan. De term ‘wens’ wordt gebruikt als omschrijving van het geheel van factoren wat er op de dag van afspraak staat te gebeuren.

 Voor een wens van start gaat, sluit Wens Ambulancezorg vzw een schriftelijke overeenkomst met de wensvrager. Indien een vertegenwoordiger de overeenkomst aangaat, gaat Wens Ambulancezorg vzw ervan uit dat de wensvrager akkoord is met deze vertegenwoordiging. De rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst zijn zowel van toepassing op de wensvrager als op de vertegenwoordiger. De wensvrager (of vertegenwoordiger) bezorgt volgende formulieren volledig ingevuld en ondertekend terug aan Wens Ambulancezorg vzw:  formulier Algemene voorwaarden, attest behandelende geneesheer en het formulier ‘niet-reanimatie’.

Indien bij aanvang van de wens deze overeenkomst nog niet is ondertekend, dient dit alsnog te gebeuren voordat de wens van start kan gaan.

Wensvragers kunnen uitsluitend beroep doen op de diensten van Wens Ambulancezorg vzw als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De wenscoördinator van Wens Ambulancezorg vzw zal dit op voorhand verifiëren samen met de wensaanvrager en/of de vertegenwoordiger. 

Het verstrekken van misleidende informatie door de wensvrager staat gelijk aan misbruik maken van de diensten van Wens Ambulancezorg vzw. Het totale kostenplaatje van de wens wordt in dat geval volledig in rekening gebracht.

 De wensvrager is verplicht om, nog voor de wensaanvraag plaatsvindt, na te gaan of de reguliere ambulancediensten bereid of in de mogelijkheid zijn om het vervoer uit te voeren. Wens Ambulancezorg vzw kan enkel uitrijden indien er sprake is van gewenst vervoer. Reguliere ambulancediensten voorzien daarentegen het noodzakelijk vervoer.

Wens Ambulancezorg vzw aanvaardt geen aanspraken op schadevergoeding, die het gevolg zijn van het niet naleven van de overeenkomst met de wensvrager. 

Wens Ambulancezorg vzw biedt vervoer en begeleiding  aan door medisch opgeleide medewerkers.  


De wensvrager is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de brancard dit met betrekking tot de verblijfplaats van de wensvrager. Indien de wensvrager niet op het gelijkvloers woont, en hij/zij niet in de mogelijkheid is om zich – mits ondersteuning – naar de brancard te begeven, dient er een lift aanwezig te zijn. In deze lift moet een brancard in rijdende/liggende positie inpassen. Indien dat niet het geval is, dient de wensvrager voor een passende oplossing te zorgen.

Het verloop van de wens dient door wensvrager geregeld te worden, dit kan eventueel in samenspraak met de wenscoördinator van Wens Ambulancezorg vzw.

De wensvrager is zelf (of via een daartoe gemachtigde deskundige) verantwoordelijk voor het verstrekken van alle noodzakelijke/relevante medische informatie aan Wens Ambulancezorg vzw voor de uitvoering van de wens. Bij de beoordeling van de wensvraag bestaat de mogelijkheid dat de wenscoördinator bijkomende informatie over de medische toestand opvraagt.

Wens Ambulancezorg vzw verwacht dat de wensvrager een bewijs kan voorleggen dat de behandelende arts akkoord gaat met de wens. Indien dit niet het geval is kan de wens niet plaatsvinden.

De wensvrager neemt zelf alle medicijnen en verpleegartikelen mee die tijdens de wens noodzakelijk zijn. Onder medicijnen verstaan we ook zuurstof. 

 Als de aanvrager overlijdt tijdens de wens én er is een geldige ‘niet reanimatie verklaring’ in ons bezit zal Wens Ambulancezorg vzw contact opnemen met de noodcentrale112 en na overleg eventueel doorrijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis om daar het overlijden officieel te laten vaststellen.

Beslist de noodcentrale 112 dat er anders gehandeld moet worden, dan wordt dit advies opgevolgd. Bij het niet bezorgen van een ‘niet-reanimatie verklaring’ zal de reanimatie onmiddellijk opgestart worden en zal de 112 worden verwittigd.